X
مجله رشد آموزش فیزیک
شماره 121
پاییز 1397
فصلنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی
برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
پاییز 1397 / 64 صفحه

مدیر مسئول
محمد ناصری
سردبیر
دکتر منیژه رهبر
مدیر داخلی
احمد احمدی
هیئت تحریریه
احمد احمدی، روح الله خلیلی بروجنی، دکتر حسن قلمی باویل علیایی، دکتر هانیه علی نژاد، دکتر سید هدایت سجادی، دکتر منیژه رهبر و اسفندیار معتمدی
طراح گرافیک
نوید اندرودی
ویراستاران
دکتر منیژه رهبر