X
مجله رشد آموزش فیزیک
شماره 123
بهار 1398
فصلنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی
برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
بهار 1398 / 64 صفحه

مدیر مسئول
محمد ناصری
سردبیر
دکتر منیژه رهبر
مدیر داخلی
احمد احمدی
هیئت تحریریه
احمد احمدی، روح الله خلیلی بروجنی، دکتر حسن قلمی باویل علیایی، دکتر هانیه علی نژاد، دکتر سید هدایت سجادی، دکتر منیژه رهبر و اسفندیار معتمدی
طراح گرافیک
نوید اندرودی
ویراستاران
دکتر منیژه رهبر