X
مجله رشد آموزش علوم زمین
شماره 1
پاییز 1397
فصل نامۀ تخصصی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
برای ناشران، پدیدآورندگان، معلمان، مدیران مدارس، اولیا و کارشناسان آموزشی و پرورشی
پاییز 1397

مدیر مسئول
محمد ناصری
سردبیر
مریم عابدینی
مدیر داخلی
ویدا وحیدنیا
هیئت تحریریه
محمدحسن بازوبندی، علی اکبر بهمنی زاده، بهروز صاحب زاده، سروش مدبری، حسینعلی مختارپور، مریم عابدینی، ویدا وحیدنیا 
ویراستار
جعفر ربانی